söndag 22 juli 2018 kl. 16:44 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Mes þengiame á naujà ðventyklos pastatà - Holger Nilsson

Mes þengiame á naujà ðventyklos statybà

Uþ naujà ðventyklà planai progresuoja. Naujos ataskaitos patvirtinti.

Tai ne tik organizacijoms, kurie nori pamatyti naujà ðventyklà pastatytà Jeruzalæ, skaièius. Dabar yra taip pat puikus palaikymas tarp Izraelio pilieèiams uþ tai.
Jis baigë tyrimà paskelbtas Izraelio laikraðèio Arutz Sheva liepos 18 d. Tai rodo, kad 49% buvo uþ ðventyklos statybà, ir 23% prieð. Likusi buvo neapsisprendæ.
Kartu su ðia paramos ðventyklos statybos auga, taip pat turi naujà paþangà tokiø prielaida ir kunigo tarnybos ðventykloje.
Minëtas Izraelio laikraðtis praneðë apie anksèiau ðiais metais, kovo 2, su sàlyga, galima uþ naujos ðventyklos su savo paslaugø turi bûti ámanoma. Antraðtë ant laikraðèio straipsnyje buvo: "raudonas telyèia yra gyvas ir gerai Izraelyje."
Daugeliui þmoniø gerai pasakyti, kad tai ne tiek daug, bet per 4 Mos. 19 teigiama, kad ðiuo metu yra paaukotas raudonas telyèia pelenai yra bûtinas nustatytà gydymo procedûra þmonëms, turi bûti ágyvendintos.
Iki ðiol veltui ieðkote visiðkai raudona telyèia. Ðis klausimas negali bûti menkiausias nukrypimas spalvos, turi bûti patvirtintas. Tai viena dabar rasti toká telyèia, matë daug kaip þenklà, kad sàlygos egzistuoti naujà ðventyklà.

Tai tik vienas ið áspûdá krenta á vietà. Uþsakymai taip pat buvo padaryta su specialiais kunigo drabuþius reikia, ir daiktø ávairovë buvo baigtas, o mes anksèiau praneðë. Ðventykla institutas Jeruzalëje praneðë praëjusià vasarà, kad taip pat prisimintas senas receptai kepalais.
Be to, raðo ðventykloje institutas kartu su taip: "Izraelis þino intuityviai, kad ðventyklos pastatas yra procesas, kuris vyksta ir nebegali bûti sustabdytas."

Kà mes matome taip pat yra pranaðiðkas procesas negali bûti sustabdytas. Per maþai turime paþvelgti á tai, nes jis yra toks verkti reikia mokyti apie tai visose baþnyèiose.


Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018