söndag 22 juli 2018 kl. 16:49 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Mçs virzâmies uz jaunu tempïa çkas - Holger Nilsson

Mçs virzâmies uz jaunu tempïa bûvniecîbu

Par jaunâ tempïa plâni progresç. Jauni ziòojumi apstiprina.

Tas ir ne tikai vairâkas organizâcijas, kas vçlas redzçt jaunu templi uzcelta Jeruzalemç. Tagad tur ir arî liels atbalsts iedzîvotâjiem Izraçlas ðis vidû.
Tas ir pabeigts pçtîjums publicçts Izraçlas laikrakstâ Arutz Sheva gada 18. jûlijâ. Tas liecina, ka 49% bija par tempïu celtniecîbai, un 23% pret. Pârçjais bija izlemts.
Paralçli ðim atbalstu tempïa celtniecîbai aug, ir arî jaunas progresu priekðnoteikums tâdu un par priesteru pakalpojumu templî.
Iepriekðminçtais Izraçlas laikraksts ziòoja par ðâ gada sâkumâ, 2. marts, ar nosacîjumu, pieejamas jauna tempïa ar savu pakalpojumu, ir iespçjams. Virsraksts par laikraksta raksts bija: "Sarkans tele ir dzîvs un labi Izraçlâ."
Jo daudzi cilvçki saka, labi, tas nav tik daudz, bet 4 Mos. 19. norâda, ka ðobrîd pelni, kas ziedoja sarkano teli ir nepiecieðams noteiktâ ârstçðanas procedûras, lai cilvçki varçtu îstenot.
Lîdz ðim, velti meklç pilnîgi sarkano teli. Jautâjums nevar bût mazâkâs novirzes krâsâ, kas jâapstiprina. Ka viens tagad ir sastopami ðâdu teli, daudzi redz kâ zîmi, ka pastâv apstâkïi jaunu tempïa.

Ðis ir tikai viens no gabalu puzzle krît vietâ. Pasûtîjumi ir veikti arî îpaðos priesteru apìçrbu vajadzîgi, un daþâdus priekðmetus ir pabeigti, ko mçs iepriekð ziòoja par. Temple institûts Jeruzalemç ziòoja, pagâjuðajâ vasarâ, ka arî atgûstam vecâs receptes maizes.
Turklât, raksta Temple institûtu kopâ ar ðo: "Izraçla zina, intuitîvi, ka çka Svçtâ Temple ir process, kas ir uzsâkts, un vairs nevar tikt pârtraukta."

Ko mçs redzam, ir arî pravietiska procesu nevar apturçt. Pârâk maz ir ieskats, jo tas ir tik saucoðs nepiecieðams, lai izprastu ðo visâs draudzçs.


Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018